Medlingens principer

av Johan Ydrén, kategori Konfliktskolan
Post image for Medlingens principer

Medling är inte bara ett möte eller en metod bland många inom konflikthantering. Den är en väl förankrad metod som baseras på några allmänt accepterade principer. Medling är:

  1. Frivillig
  2. Faciliterande
  3. Försonlig
  4. Konfidentiell
  5. Icke uteslutande

Medling är frivillig

En förutsättning för medling är frivillighet d.v.s. att parterna själva väljer att delta i medling. Medling är unikt som metod i det att det lämnar all makt och kontroll till parterna själva. Medlaren leder processen men parterna väljer i vilken mån de vill delta och framförallt vilka överenskommelser de vill acceptera. Till en början behöver inte viljan vara starkare än att parterna går med på att pröva medling.

Parternas tar kontroll över sina liv igen genom att själva skapa sin gemensamma lösning och staka ut vägen ut ur den destruktiva konflikten. De kan återerövra makten över sina liv istället för att låta lösningar dikteras av någon utomstående och därmed bli maktlösa.

Just fokusen på att låta parterna behålla kontrollen över konflikten är något som skiljer medling från de flesta andra metoder för konflikthantering.

Medling är faciliterande

Medlaren faciliterar, underlättar och leder processen, han fattar inte beslut eller tar parti. Medlaren ska vara opartisk och neutral. Opartisk inför parterna och neutral inför hur de vill lösa sin konflikt.

Medlaren bidrar med expertkunskap om konflikter och förmågan att hjälpa parter bryta en destruktiv konfliktspiral och vända den till en konstruktiv spiral. Medlaren hjälper parterna skapa konstruktiv kommunikation utan att styra kommunikationens innehåll, och hjälper dem med processer för konstruktiv problemlösning utan ta parti för en lösning eller part.

Medling är försonlig

Medling är i åtminstone viss utsträckning inriktad på försoning. Utöver sakfrågorna och att finna en lösning på deras gemensamma problem finns det en strävan efter att bearbeta förhållandet mellan parterna och att vända den destruktiva konfliktspiralen. Om inte relationen påverkas lever konflikten kvar även om enskilda sakfrågor har lösts, risken är överhängande att en ny konflikt blossar upp.

Ett visst försoningsarbete där parterna får möjlighet att se varandra bortom den bild de målat upp under konflikten underlättar även läkningen som alla människor som varit i en svår konflikt behöver.

Medling är konfidentiell

För att parterna ska kunna mötas, släppa ner garden, våga se varandra i ett nytt ljus och experimentera med lösningar behöver de ett tryggt rum, ett avbrott från omvärlden. Därför är medling alltid konfidentiell. Man ska inte behöva vara rädd att det som tas upp i medling kommer tillbaka och blir ett problem senare om konflikten inte löses genom medling.

Det innebär bland annat att medlaren själv inte kommenterar medlingen ens för sina uppdragsgivare. Däremot kan medlingen leda till en överenskommelse som skrivs ner och om parterna väljer det blir offentlig. Vad som framkommer under medlingen ska inte heller kunna användas mot en i eventuella senare processer.

Medling är inte uteslutande

Konflikter kan ofta hanteras på många sätt. Parterna kan försöka förhandla själva. Utomstående som chefer, vänner, lärare o.s.v. kan försöka hjälpa till. Den yttersta gränsen är i många fall olika former av rättsliga prövningar.

Medling är i den bemärkelsen inte uteslutande. Att man försöker medla utesluter inte möjligheten att senare gå vidare med tvisten i ytterligare instanser om det inte har gått att komma fram till en godtagbar överenskommelse. Det kan vara viktigt att veta att man inte försakar sina möjligheter genom att pröva medling.

Medling är dock enligt statistiken en effektiv metod, man når i allmänhet en tillfredsställande överenskommelse.

Share

{ 50 comments… read them below or add one }

Leave a Comment

Previous post:

Next post: