Vad är medling?

av Johan Ydrén, kategori Konfliktskolan
Post image for Vad är medling?

Medling är en metod för att lösa konflikter och bearbeta relationen mellan parter som är i konflikt med varandra. Medlaren är opartisk och neutral och hjälper parterna genom en konfliktlösningsprocess. Under medlingens gång arbetar man med relationen och kommunikationen mellan parterna samt med enskilda sakfrågor. Målet är både att lösa de problem som ligger till grund för konflikten och vända den negativa konfliktspiralen så att parterna kan lägga konflikten bakom sig.

Medling är en metod

Medling är inte bara ett begrepp utan en väl etablerad konflikthanteringsmetod med brett forskningsstöd. Medling i egentlig bemärkelse är än så länge en tämligen ovanlig metod för att hantera konflikter i Sverige men har i över 40 år etablerat sig i USA, Storbritannien, Australien och flera av våra nordiska grannländer. Medling är en av de få metoderna att hantera konflikter, utanför det rättsliga systemet, som är akademiskt utvärderat och effektivt.

Användningsområden

Medling kan användas inom vitt skilda konfliktområden och används bl.a. på arbetsplatser, i familjeföretag, mellan grannar och i äktenskap för att lösa svårlösta konflikter.

Parterna äger konflikten, medlaren faciliterar processen

En grundpelare i medling är att parterna själva äger sin konflikt. Det är parterna som känner till vad som hänt, vad de vill och behöver. De är experter på sig själva och sin egen konflikt. Det är också de som avgör vilken lösning som är acceptabel för dem. Därför lämnar aldrig någon part ifrån sig makt genom att komma till en medling. De kan när som helst välja att avbryta medlingen och de avgör vad de är villiga att dela med sig av och vilka överenskommelser de kan gå med på.

Att parterna behåller makten är grundläggande för att skapa den trygghet som är nödvändig för att parter med djupa konflikter ska kunna mötas och skapa ett konstruktivt konfliktklimat.

Kommunikation, medlingens verktyg

Medlingens verktyg är kommunikation. För de som är inblandade i en djup konflikt kan kommunikation tyckas vara hopplöst. I många fall söker parterna eller utomstående hjälp med konflikten just för att de kommit till insikten att de inte kan lösa sina problem genom att kommunicera med varandra. Men kommunikation i en medling är av en annan kvalité än vad människor i konflikt med varandra förmår upprätthålla utan hjälp, i många fall helt annorlunda än hur man förmår kommunicera ens när man samarbetar.

Medlare är tränade i att hantera kommunikation mellan parter där kommunikationen sedan länge brutit samman och hjälpa dem skapa en meningsfull dialog.

Sakfrågor

I de flesta konflikter är kärnan en sakfråga, ett problem som parterna inte lyckats finna en lösning på som alla parter kan acceptera. Medling är inriktat på att finna en sådan ömsesidig lösning.

En ömsesidig lösning kan tyckas vara ett avlägset mål i svårlösta konflikter men erfarenhet säger att det ofta finns en god potential för konfliktlösningar när parterna får hjälp av en medlare. De psykologiska processer som sätts igång av konflikter försämrar förmågan att lösa svåra problem. Medlingsprocessen är skapad för att öppna upp och skapa nya möjligheter och i en stor majoritet av alla medlingsfall kommer parterna fram till en gemensam överenskommelse.

Relation

Ett av syftena med medling är att arbeta med parternas relation oavsett om parterna avser att ha ett samröre i framtiden eller inte. I en del fall har man tidigare haft en långvarig och god relation som kollegor, gemensamma företagsägare, kund-leverantör, goda grannar eller i äktenskap. I andra fall har det aldrig funnits en god relation. Oavsett den tidigare relationen och vilken relation man önskar i framtiden är det viktigt att bearbeta den nuvarande relationen för att lösa konflikten och hjälpa parterna gå vidare.

Att inte fokusera enbart på sakfrågorna och att nå en överrenskommelse är viktigt av framförallt två skäl. Om konflikten lever vidare i parterna spelar det ingen roll att man nått en överrenskommelse, det är mycket troligt att en ny konflikt kommer blossa upp. Svåra konflikter för med sig många emotionella trauman, de skapar stress, nedsatt självkänsla, depression, ångest, osäkerhet och i många fall även fysiska symptom. Skador som uppkommer på grund av hur konflikten fått parterna att vara gentemot varandra. Dessa skador är betydligt mycket enklare och mindre tidsödande att reparera i möten mellan parterna än med behandling för parterna individuellt.

Share

{ 2 comments… read them below or add one }

Mia Backelund april 30, 2010 kl. 15:24

Mycket intressant artikel om konflikthantering! Jag suger i mig denna värdefulla kunskap.

Britt-Marie december 16, 2016 kl. 21:07

Har råkat ut för en stor konflikt med mina syskon särskilt min syster som ställt till allt liv efter att mina föräldrar blivit gammla ( min far är avliden sedan januari i år) & nu är det ännu värre.

Previous post:

Next post: